Recent Activity

Activity stream for all registered members at Vietnam Super Connecting.

  1. LOBBY.VN replied to the thread Lobby & Đầu tư PPP.

    Chính phủ yêu cầu thu hút vốn tư nhân qua hình thức PPP để phát triển hạ tầng Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư...

    Jan 18, 2018 at 6:14 AM
Loading...