What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

NgheAn - Điện Biên Phủ kinh tế

LOBBY.VN

Administrator
Quốc hội thông qua cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
Sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với 430/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 86,17%...

nghe-an.jpg

Toàn cảnh phiên họp
Theo Nghị quyết, tỉnh Nghệ An được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách Tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Đồng thời, hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của địa phương. Tuy nhiên, số này không vượt quá tổng số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu so với số thu thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu

nghe-an-2.jpg

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết
Tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện Nghị quyết này

Về quản lý rừng, đất đai, Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên trở lên của tỉnh Nghệ An và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An được phép quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định

Nghị quyết nêu rõ, việc quyết định chuyển mục đích sử dụng nêu trên phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định tại khoản 2 Điều này do Thủ tướng Chính phủ quy định

Về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm. Quốc hội giao Chính phủ sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024 và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này
 
Last edited:
Đề xuất chuyển đổi, thu hồi hàng ngàn ha đất để thực hiện các công trình, dự án
Trong đó, hơn 295 ha đất trồng lúa và hơn 40 ha đất rừng phòng hộ được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện 204 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh…

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 204 công trình, dự án và thông qua danh mục 312 công trình, dự án cần thu hồi đất

Trong đó, chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 295 ha đất trồng lúa và hơn 40 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 204 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Diện tích đất được đề xuất chuyển đổi nhằm thực hiện các nhóm công trình, dự án, như đường giao thông, điện, thủy lợi, khu tái định cư; quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở; các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được thu hút hoặc mở rộng quy mô nhà máy, nhà xưởng ở một số dự án

Địa phương có diện tích đất thu hồi nhiều nhất là khu vực huyện Đô Lương với 34 công trình, dự án. Tiếp đến là huyện Nghi Lộc với 26 dự án; thành phố Vinh có 25 dự án; huyện Yên Thành 22 công trình, dự án; Diễn Châu 18 dự án; huyện Hưng Nguyên 17 dự án; huyện Quỳnh Lưu 16 dự án; huyện Thanh Chương 9 dự án; thị xã Hoàng Mai có 8 dự án; huyện Nghĩa Đàn 7 dự án

Ngoài ra, các huyện Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Nam Đàn và thị xã Cửa Lò, Thái Hòa cũng đều có công trình, dự án cần thực hiện…

Bên cạnh việc đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, có 312 công trình, dự án với tổng gần 630 ha gồm hơn 274 ha đất trồng lúa, gần 11 ha đất rừng phòng hộ và hơn 334 ha đất khác trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất

Đáng chú ý, huyện Đô Lương có 40 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 38 công trình, dự án; thành phố Vinh 32 dự án; huyện Diễn Châu 27 dự án; huyện Yên Thành 23 dự án; huyện Hưng Nguyên có 21 dự án

Huyện Quỳnh Lưu 19 dự án; huyện Nam Đàn 15 dự án; huyện Nghĩa Đàn 14 dự án; huyện Thanh Chương 11 dự án; huyện Anh Sơn và thị xã Hoàng Mai đều có 7 dự án; huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa đều có 5 dự án; thị xã Cửa Lò có 2 dự án; huyện Tương Dương 1 dự án...

Với việc đẩy mạnh đầu tư thực hiện các dự án, trong năm 2021 và thời gian tiếp theo bức tranh kinh tế của Nghệ An vẫn có những yếu tố kỳ vọng. Cụ thể, các dự án đã đầu tư vẫn đang phát huy hiệu quả; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, FDI và vốn đầu tư công vẫn tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi

Để tiếp tục phát triển, Nghệ An cần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, giao thông, kết cấu hạ tầng. Trong đó có những dự án động lực như tuyến đường Vinh - Cửa Lò; tuyến đường Nghi Sơn - Cửa Lò; hệ thống cảng nước sâu, sân bay Vinh…

Ngoài ra, đối với công tác thu hút đầu tư, thay vì thực hiện theo diện dàn trải thì chuyển sang thu hút theo điểm và tập trung kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư mang tính động lực
 
Khu kinh tế Nghệ An dự kiến 'hút' khoảng 90.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025
Trong 5 năm tới (giai đoạn 2021-2025 ), UBND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 75.000 – 90.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài dự kiến 2,26 tỷ USD

%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20-%20nghe-an.webp

Một góc KKT Đông Nam - Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An ngày 25/11/2021 có quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Theo đó, trên cơ sở quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam lên 80.000ha (bao gồm 70.000ha đất liền và 10.000ha mặt nước biển) trong đó, diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000ha, và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An

Dự kiến, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt 19.912 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước khoảng 1.050 tỷ đồng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển khoảng 17.838 tỷ đồng và nguồn khác khoảng 1.024 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 120 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 75.000 – 90.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2,26 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt trên 60% so với vốn đầu tư đăng ký

Thu ngân sách trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp đến năm 2025 chiếm khoảng 20-25% tổng thu ngân sách trên địa bàn và giải quyết khoảng 80.000 – 100.000 lao động…

Trong những năm tới, Nghệ An sẽ phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành 3 khu vực chính với trung tâm của khu kinh tế là địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò; phía nam là Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An thuộc địa bàn TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên; phía Bắc là khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai…

Tỉnh Nghệ An tiếp tục xác định các nhà đầu tư lớn như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt… là đối tác quan trọng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – đô thị phân bổ đại bàn theo 3 khu vực chính của khu kinh tế; chú trọng thu hút thêm các nhà đầu tư khác phát triển kết cấu hạ tầng ngoài khu kinh tế, nhất là các khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Trì Lễ, Sông Dinh, Tân Kỳ, Phủ Quỳ gắn liền với phát triển miền Tây Nghệ An

Đồng thời, ưu tiên, khuyến kích thu hút các dựa án đầu tư thứ cấp có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong đó xác định ưu tiên xúc tiến, thu hút từ các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc với các nghành nghề như công nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản…
 
Đại gia Trung Quốc đầu tư dự án sản xuất pin mặt trời 11.000 tỷ đồng

Chiều 26/3, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Đại gia Trung Quốc đầu tư dự án sản xuất pin mặt trời 11.000 tỷ đồng, kéo theo cả hệ sinh thái vào Nghệ An- Ảnh 1.

Tại Lễ ký kết, ông Châu Tiểu Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda cho biết: Hiện nay, sản phẩm và công nghệ của Công ty dẫn đầu thế giới về sản xuất tế bào quang điện

Qua quá trình khảo sát đầu tư tại các nước khu vực Đông Nam Á, Công ty đã lựa chọn đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

Ông Châu Tiểu Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda giới thiệu khái quát về dự án Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất tế bào quang điện (Solar cell base) 14GW vào Khu công nghiệp Hoàng Mai II, thuộc Khu kinh tế Đông Nam với quy mô sử dụng đất 50 ha (phân 2 giai đoạn)

Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến sử dụng đất 30ha, với tổng mức đầu tư 450 triệu USD (hơn 11.000 tỷ đồng); nhu cầu sử dụng điện 70 MVA

Dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý 4/2024. Dự án được đầu tư có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

Bên cạnh đó, sẽ có các nhà đầu tư cùng hệ sinh thái đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, như vậy sẽ mở rộng cơ hội đầu tư, cũng là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội và tăng việc làm cho lao động địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng được tham dự chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thuê lại đất tại khu công nghiệp Hoàng Mai II giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda để thực hiện dự án Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao

Tỉnh Nghệ An đánh giá cao Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda thực hiện Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, qua đó sẽ giúp tỉnh Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng năng lượng sang năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới và góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, các Sở, ngành, thị xã Hoàng Mai phối hợp để chuẩn bị hạ tầng phục vụ nhà đầu tư. Tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các ưu đãi về công nghệ cao cho dự án và thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam về bù đắp thuế tối thiểu toàn cầu
 
Top