1. News

   Thế giới đến Thăng Long vận động hành lang, vận động tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của Việt Nam
   Discussions:
   8
   Messages:
   60
   Cờ Vây Lobby.vn LOBBY.VN, Aug 8, 2020 at 6:57 PM
   RSS
  2. Lobby Vietnam Club

   Tư vấn đầu tư cho đối tác nước ngoài, đối tác trong nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam. http://facebook.com/lobbyist
   Discussions:
   6
   Messages:
   242
   Tư duy Lobby.vn LOBBY.VN, Jul 26, 2020
   RSS
  3. ThinkTank Vietnam Club

   Xây dựng Vietnam trở thành cường quốc về công nghệ. Năm 2040 lĩnh vực công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Vietnam - http://thinktank.vn
   Discussions:
   25
   Messages:
   102
   RSS
  4. Overseas Vietnamese Club

   Kết nối cơ hội hợp tác cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Đất Mẹ
   Discussions:
   26
   Messages:
   229
   RSS
  5. Lobby Israel Club

   Discussions:
   11
   Messages:
   125
   RSS
  6. Lobby Turkey Club

   Discussions:
   4
   Messages:
   6
   RSS
  7. Lobby Africa Club

   Discussions:
   23
   Messages:
   173
   RSS
 1. Vietnam Club

  Collapse Category
  Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...thanglong@lobby.vn
  1. Vận động hành lang Thăng Long

   Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...tư vấn cho đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội và xây dựng quan hệ đối tác trên toàn lãnh thổ Việt Nam...thanglong@lobby.vn
   Discussions:
   20
   Messages:
   141
   Cờ Vây chính trị LOBBY.VN, Aug 8, 2020 at 7:36 PM
   RSS
  2. Lobby USA Club

   Vận đông hành lang nhà đầu tư tài chính và công nghệ USA
   Discussions:
   61
   Messages:
   316
   K Street LOBBY.VN, Aug 7, 2020 at 12:26 PM
   RSS
  3. Lobby Korea Club

   Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh trên toàn lãnh thổ Vietnam
   Discussions:
   39
   Messages:
   106
   Samsung LOBBY.VN, Mar 6, 2020
   RSS
  4. Lobby Japan Club

   Xây dựng đặc khu tài chính và công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam
   Discussions:
   73
   Messages:
   189
   RSS
  5. Lobby Russia Club

   Discussions:
   26
   Messages:
   120
   RSS
  6. Lobby India Club

   Discussions:
   18
   Messages:
   67
   Jio Platforms LOBBY.VN, Jul 26, 2020
   RSS
  7. Lobby EU Club

   Discussions:
   45
   Messages:
   130
   RSS
  8. Lobby Arab Club

   Allah, Allah, Allah...Hỗ trợ tập đoàn kinh tế của các quốc gia Hồi Giáo đầu tư vào Việt Nam...
   Discussions:
   19
   Messages:
   51
   RSS
  9. Lobby Asean Club

   Discussions:
   81
   Messages:
   626
   RSS
  10. Lobby China Club

   Discussions:
   39
   Messages:
   312
   Huawei LOBBY.VN, Aug 6, 2020 at 7:51 PM
   RSS
 2. Quốc Gia Công Nghệ

  Collapse Category
  Trong 30 năm tới lĩnh vực công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Vietnam
  1. Vingroup

   Vingroup công bố chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ - công nghiệp với mục tiêu đến năm 2028 trở thành một Tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính
   Discussions:
   9
   Messages:
   36
   RSS
  2. Viettel

   R&D các sản phẩm IT ứng dụng trong công nghiệp quốc phòng
   Discussions:
   6
   Messages:
   28
   ViettelPay LOBBY.VN, Oct 19, 2019
   RSS
  3. VNPT

   Discussions:
   4
   Messages:
   4
   VNPT M&A LOBBY.VN, Dec 25, 2018
   RSS
  4. FPT

   Discussions:
   6
   Messages:
   11
   Mila AI LOBBY.VN, Jun 13, 2020
   RSS
  5. CMC

   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   Samsung SDS LOBBY.VN, Jul 29, 2019
   RSS
  1. Lobby HaNoi Club

   Discussions:
   9
   Messages:
   29
   Tập đoàn T&T LOBBY.VN, Mar 5, 2019
   RSS
  2. Lobby Namdinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nam Định và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   4
   RSS
  3. Lobby Ninhbinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Bình và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   58
   Tập đoàn Xuân Thành LOBBY.VN, Aug 9, 2020 at 6:33 PM
   RSS
  4. Lobby Hanam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Hà Nam và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   RSS
  5. Lobby Thanhhoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thanh Hóa và thế giới
   Discussions:
   17
   Messages:
   48
   RSS
  6. Lobby NgheAn Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nghệ An và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   40
   RSS
  7. Lobby VinhPhuc Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vĩnh Phúc và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   6
   Tập đoàn FLC LOBBY.VN, Mar 2, 2012
   RSS
  8. Lobby HungYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hưng Yên và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  9. Lobby QuangNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Ninh và thế giới
   Discussions:
   17
   Messages:
   39
   Foxconn LOBBY.VN, Mar 21, 2019
   RSS
  10. Lobby HaiPhong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   12
   GE Hải Phòng LOBBY.VN, Dec 15, 2018
   RSS
  11. Lobby Thainguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Nguyên và thế giới
   Discussions:
   7
   Messages:
   11
   RSS
  12. Lobby HoaBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hòa Bình và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   9
   RSS
  13. Lobby TayBac Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tây Bắc và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   SonLa News LOBBY.VN, Jun 9, 2012
   RSS
  14. Lobby PhuTho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   2
   RSS
  15. Lobby BacNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Ninh và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   18
   BacNinh News LOBBY.VN, Jun 30, 2020
   RSS
  16. Lobby ThaiBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Bình và thế giới
   Discussions:
   10
   Messages:
   23
   Thaco Thái Bình LOBBY.VN, Feb 15, 2019
   RSS
  17. Lobby Tuyenquang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tuyên Quang và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   RSS
  18. Lobby HaiDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Dương và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   13
   RSS
  19. Lobby BacGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Giang và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   2
   RSS
  20. Lobby YenBai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Yên Bái và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   5
   RSS
  21. Lobby DongNai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đồng Nai và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   6
   RSS
  22. Lobby Laocai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Lào Cai và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   17
   RSS
  23. Lobby VungTau Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vũng Tàu và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   RSS
  24. Lobby KhanhHoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Khánh Hòa và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   KhanhHoa News LOBBY.VN, Dec 1, 2012
   RSS
  25. Lobby NinhThuan Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Thuận và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   Thanglong Wind LOBBY.VN, Jun 28, 2019
   RSS
  26. Lobby QuangTri Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Trị và thế giới
   Discussions:
   7
   Messages:
   14
   RSS
  27. Lobby Hue Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Huế và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   7
   RSS
  28. Lobby DaNang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   9
   RSS
  29. Lobby QuangNam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Nam và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   9
   RSS
  30. Lobby LamDong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Lâm Đồng và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   15
   LamDong News LOBBY.VN, Mar 18, 2013
   RSS
  31. Lobby BinhDinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Định và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   10
   RSS
  32. Lobby TayNguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tây Nguyên và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   110
   RSS
  33. Lobby PhuYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Yên và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   26
   RSS
  34. Lobby KienGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Kiên Giang và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  35. Lobby LongAn Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Long An và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   15
   RSS
  36. Lobby TraVinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Trà Vinh và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   RSS
  37. Lobby BinhDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  38. Lobby Cantho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Cần Thơ và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   27
   RSS
  39. Lobby SaiGon Club

   Đại diện hỗ trợ các công ty công nghệ vừa và nhỏ Sài Gòn quan hệ Hà Nội
   Discussions:
   39
   Messages:
   74
   RSS
  1. StartUp Lobby

   Chúng tôi tham gia hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, điện tử, viễn thông...
   Discussions:
   50
   Messages:
   426
   RSS
  2. Offline activity

   Meeting, conference, work shop
   Discussions:
   13
   Messages:
   39
   RSS
  3. Technology Management

   R&D, training, technology management strategy, technology cooperation
   Discussions:
   14
   Messages:
   74
   RSS
  4. StartUp Agriculture

   Hỗ trợ R&D công nghệ phục vụ ngành nông nghiệp Vietnam
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
 3. EHC Healthcare Industry

  Collapse Category
  EHC.vn. Phần mềm, công nghệ, thiết bị và dịch vụ y tế. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
  1. Viện Phát Triển Dịch Vụ Y Tế

   Hợp tác phát triển dịch vụ y tế phục vụ nhân nhân EHC.vn
   Discussions:
   16
   Messages:
   33
   RSS
  2. EHC Consulting

   Vận động chính sách trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   48
   Messages:
   134
   RSS
  3. EHC Software

   Kỹ sư Việt Nam phát triển phần mềm trong lĩnh vực y tế...xuất khẩu phần mềm y tế và gia công phần mềm y tế cho thị trường Asean, US, Japan, EU. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   26
   Messages:
   42
   RSS
  4. EHC Medical

   Hợp tác phát triển các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   31
   Messages:
   86
   EHC Medical LOBBY.VN, Apr 5, 2020
   RSS
  5. EHC Healthcare Group

   EHC Vietnam: CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   71
   Messages:
   208
   EHC.vn LOBBY.VN, Jul 14, 2020
   RSS
  1. Trade Representative

   Dịch vụ đại diện Lobby, đại diện thương mại
   Discussions:
   54
   Messages:
   85
   Pegatron LOBBY.VN, Jan 22, 2020
   RSS
  2. BinhAnh Electronics

   BinhAnh cung cấp thiết bị GPS và giải pháp quản lý cho doanh nghiệp vận tải - http://binhanh.com.vn/
   Discussions:
   20
   Messages:
   163
   RSS
  3. Cerium Laboratories

   Analytial services laboratory - Website: http://www.ceriumlabs.com
   Discussions:
   13
   Messages:
   17
   RSS
  4. Vietlao Connection

   Dịch vụ vận động hành lang cho doanh nghiệp Việt nam đầu tư, kinh doanh tại Lào - Website: http://www.vietlaoco.com
   Discussions:
   10
   Messages:
   72
   Tập đoàn BMM LOBBY.VN, Apr 23, 2013
   RSS
 4. Quốc Gia Phúc Đức

  Collapse Category
  Xây dựng nền tảng văn hóa kinh doanh theo Luật Nhân Quả. Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, tích nhiều phúc đúc cho doanh nghiệp
  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Xây dựng nền tảng tư duy Phúc Đức trong doanh nghiệp - http://phucduc.vn
   Discussions:
   10
   Messages:
   14
   RSS
  2. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Discussions:
   3
   Messages:
   5
   RSS
  3. Thinktank Sea

   Công dân biển, tư duy biển, thảo luận những ứng dụng công nghệ khai thác tiềm năng biển
   Discussions:
   3
   Messages:
   16
   RSS
  1. Book

   Giới thiệu sách hay, chia sẻ tư tưởng và kiến thức kinh tế phù hợp với anh em trong lĩnh vực khoa học công nghệ
   Discussions:
   48
   Messages:
   149
   RSS
  2. Thinking

   Chia sẻ suy nghĩ vê cuộc sống, tình yêu, câu lạc bộ nào thú vị mời anh em tham gia
   Discussions:
   44
   Messages:
   63
   RSS
  3. Financial Club

   Discussions:
   19
   Messages:
   75
   RSS