What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Công ty khoáng sản Phú Yên

LOBBY.VN

Administrator
Công ty cổ phần khoáng sản Phú Yên​

2034151934.jpg

1. Giới thiệu chung

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHÚ YÊN

- Tên viết tắt : PYMICO

- Chủ tịch HĐQT : Bà NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH

- Tổng Giám đốc : Ông LƯƠNG VĂN SINH (đại diện theo Pháp Luật)

- Vốn Điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ

- Mã số thuế : 4400128770

- Tài khoản : 102010000422411 tại NH Công thương Phú Yên

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

- Là công ty Nhà nước được thành lập năm 1991 với chức năng thăm dò địa chất, khai thác và chế biến các loại khoáng sản

- Công ty tiến hành cổ phần hoá theo Quyết định số 1076/QĐ-TCCB ngày 22-05-2003 của Bộ Công nghiệp

- Giấy CNĐKKD số 4400128770 do sở KH & ĐT Phú Yên cấp lần đầu ngày 11/07/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/6/2010

- Năm 2007: Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Yên đã tăng vốn điều lệ lên thành 15 tỷ đồng

- Tháng 11-2009: Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Yên đã tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên thành 40 tỷ đồng

- Tháng 6-2010: Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Yên đã tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên thành 60 tỷ đồng

3. Xí nghiệp thành viên

- Nhà máy gạch Tuynel Phú Yên

- Xí nghiệp Diatomite Tuy An

- Xí nghiệp Inmenit Sông Cầu

- Xí nghiệp Fluorite Xuân Lãnh

- Xí nghiệp Địa chất và Khoáng Sản Ninh Thuận

4. Các sản phẩm chính của Công ty

Fluorite, Ilmenite, Diatomite, Gạch xây dựng, Đá xây dựng, Phụ gia Ximăng (Puzoland), Sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản

5. Các Cổ đông chiến lược

- Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt

- Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Kenee (TP. Hồ Chí Minh)

Lobby & Pymico
 
Top