What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Cờ Vây Hapaco

LOBBY.VN

Administrator
Giới tinh hoa Hapaco
Tạm tính theo mức thị giá cổ phiếu HAP hiện tại, một cổ đông bên ngoài sẽ phải có tối thiểu 20,4 tỷ đồng để lọt vào “Giới tinh hoa của Hapaco”. Con số này đối với cổ đông đang làm việc tại tập đoàn là khoảng 23,4 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hapaco (mã HAP) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn để tham gia vào “Giới tinh hoa của Hapaco”

Với cổ đông đang làm việc tại Hapaco, yêu cầu phải

(1) sở hữu tối thiểu 4 triệu cổ phiếu HAP

(2) có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi ở đơn vị đối tác

(3) có sẵn 3 tỷ đồng để Hapaco huy động tối đa 3 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Sacombank

Đối với cổ đông không làm việc tại tập đoàn, điều kiện để vào “Giới tinh hoa của Hapaco” gồm

(1) sở hữu 4 triệu cổ phiếu HAP trở lên

(2) không có tiền án, tiền sự

(3) có sẵn 1 tỷ đồng để Hapaco vay tối đa 3 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Sacombank

Tạm tính theo mức thị giá cổ phiếu HAP hiện tại (4.860 đồng/cổ phiếu), một cổ đông bên ngoài sẽ phải có tối thiểu 20,4 tỷ đồng (gồm 19,4 tỷ mua 4 triệu cổ phiếu HAP và 1 tỷ sẵn sàng cho Hapaco vay) để lọt vào “Giới tinh hoa của Hapaco”. Con số này đối với cổ đông đang làm việc tại tập đoàn là khoảng 23,4 tỷ đồng

Với các điều kiện khắt khe, cổ đông lọt vào “Giới tinh hoa của Hapaco” đương nhiên sẽ nhận được không ít lợi ích đi kèm. Đầu tiên là việc được trả tăng thêm 2% cổ tức của từng năm. Chẳng hạn, cổ đông bình thường được chia 6% năm thì thành viên giới tinh hoa được trả 8%/năm. Tuy nhiên, Hapaco không đề cập đến trường hợp doanh nghiệp không chia cổ tức. Ngoài ra, “Giới tinh hoa của Hapaco” cũng sẽ được phụ cấp 5 triệu đồng/tháng (sau thuế thu nhập cá nhân)

Tập đoàn cho biết việc xác nhận “Giới tinh hoa của Hapaco” sẽ căn cứ vào chính danh sách Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt từ đầu năm. Cổ đông trong "Giới tinh hoa” sẽ được hưởng quyền lợi và được lĩnh 1 lần sau ĐHĐCĐ năm đó
 
Top