What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

HaiPhong - Điện Biên Phủ kinh tế

LOBBY.VN

Administrator
Hải Phòng được vay với tổng mức dư nợ không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố
Ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

hai-phong.webp

Hải Phòng được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố

Theo nghị quyết, thành phố Hải Phòng sẽ được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp

Bên cạnh đó, hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hải Phòng không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao

Về việc thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn, HĐND thành phố Hải Phòng được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định hoặc điều chỉnh mức/tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án

Ngoài ra, ngân sách thành phố Hải Phòng sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí quy định tại điểm a khoản này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố

Về quản lý đất đai, nghị quyết cũng nêu rõ, HĐND thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định

Tuy nhiên, việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định

Việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho thành phố Hải Phòng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022
 
Hải Phòng được tự quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng 13/11, sau khi nghe giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng với 442/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,58%...

hai-phong-1.jpg

Toàn cảnh phiên họp
Theo Nghị quyết, về quản lý đất đai, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định

Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất này phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng trên do Thủ tướng Chính phủ quy định

Về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Hải Phòng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14 so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng không vượt quá tổng số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý, thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định

Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố. Cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo

Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố quy định

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm. Quốc hội giao Chính phủ sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024 và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này
 
Hải Phòng muốn thu hút 15 tỷ USD vốn FDI giai đoạn 2020 - 2025, bằng hơn 30 năm trước cộng lại
Hải Phòng đang tập trung triển khai xây dựng các khu công nghiệp mới để đạt được mục tiêu để ra là thu hút 15 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2020-2025, bằng cả hơn 30 năm trước cộng lại

Với mục tiêu thu hút khoảng 15 tỷ USD vốn FDI trong giai đoạn 2020-2025, Hải Phòng xác định sẽ phải có thêm 15 khu công nghiệp (KCN) với diện tích tăng thêm khoảng 6.200 ha

Hải Phòng hiện mới có 12 KCN đang đi vào hoạt động, bao gồm 8 KCN trong Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải và 4 KCN nằm ngoài Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, thu hút 570 dự án trong và ngoài nước (403 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 17,1 tỷ USD và 167 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 145.885 tỷ đồng tương đương 6,2 tỷ USD). Các KCN này đã đóng góp trung bình gần 80% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và 70% giá trị sản xuất công nghiệp của cả thành phố

kcn%20hai%20phong.webp

Khu công nghiệp Trang Duệ
Vì vậy, việc đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 mở rộng thêm 15 KCN mới là một quyết tâm rất lớn. Trước mắt, Hải Phòng đang tập trung triển khai thủ tục hành chính thành lập 6 KCN mới với tổng diện tích 2.758ha bao gồm: KCN Xuân Cầu, KCN Nam Tràng Cát, KCN Thuỷ Nguyên, KCN Tiên Thanh, KCN Tràng Duệ mở rộng và KCN Giang Biên 2

Ngoài 2 dự án KCN Xuân Cầu và KCN Tiên Thanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án còn lại đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thận chủ trương đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, Hải Phòng còn 7 dự án đang hoàn thiện các quy trình, thủ tục triển khai, với tổng diện tích hơn 3.100ha

Hiện, Hải Phòng đang khẩn trương triển khai các phần việc cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các KCN mới, trong đó trọng tâm là KCN Tiên Thanh với quy mô 410,46ha. Theo dự kiến, KCN Tiên Thanh sẽ phấn đấu khởi công ngay trong năm 2022, sớm tạo mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển các loại hình công nghiệp, dịch vụ của địa phương. Việc đẩy nhanh tiến độ KCN Tiên Thanh, không chỉ thu hút đầu tư, mà còn là cơ sở để Hải Phòng đề xuất, đề nghị Chính phủ phê duyệt các KCN khác

KCN%20ti%C3%AAn%20thanh.webp

Khu công nghiệp Tiên Thanh
Ngoài ra, KCN Nam Đình Vũ khu 1, Nam Đình Vũ khu 2 và An Dương cũng đang tích cực đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư. Đối với KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (DEEP C3) đang tập trung GPMB và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Còn tại KCN Tràng Duệ 3, theo kế hoạch dự kiến, quý 4/2022, KCN này chính thức được đưa vào khai thác

Trên thực tế, diện tích đất tại đa số các KCN hiện còn có thể thu hút đầu tư là rất ít, phân bố nhỏ lẻ trong các khu công nghiệp (187,9 ha) và mặt biển chưa san lấp (trên 700 ha). Quy mô diện tích còn lại là tương đối khó khăn để có thể đạt được hiệu quả thu hút đầu tư

Do vậy, trước mắt, Hải Phòng sẽ phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các KCN, tập trung cho các KCN Tràng Duệ giai đoạn 3; KCN VSIP; KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng,… để có thể sẵn sàng có nguồn đất sạch với kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, góp phần đắc lực “đi trước một bước” đón đầu các nhà đầu tư lớn trên thế giới

Để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, ngoài việc sẵn sàng quỹ đất, Hải Phòng còn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư về mọi phương diện, kể cả việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với ngân hàng tiếp cận nguồn vốn theo quy định của pháp luật
 
Vinhomes Royal Island

avatar1711412157558-17114121590971003135758.png

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa ra mắt dự án “Thành phố Đảo Hoàng Gia” – Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng - đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố

Vinhomes Royal Island có quy mô 877 hécta, tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, kết nối nội đô hiện tại của Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và là địa thế “đảo trong phố” độc đáo, duy nhất trên toàn quốc

Vị trí này cho phép dự án dễ dàng tiếp cận tới các khu vực trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, cũng như tới các thành phố lớn trên thế giới thông qua hệ thống đường không - đường thuỷ - đường bộ


Vinhomes cho biết, địa thế đảo trong phố là cơ sở để Vinhomes tạo ra những đặc quyền và dịch vụ thượng lưu như: Bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10ha; Sân Golf 36 hố 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia; Phố đi bộ bên sông dài và đẹp nhất Việt Nam; Công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú mở Safari…


Vinhomes cũng cho biết, Vinhomes Royal Island là dự án đô thị duy nhất tại Việt Nam và hiếm hoi trên thế giới có đa số tư gia sở hữu bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà


Về chăm sóc sức khỏe, cùng với Phòng khám đa khoa Quốc tế Vinmec được đầu tư ngay trên đảo, lần đầu tiên dịch vụ “y tế tận nhà” được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai ngay tại khu đô thị, với 2 nhánh dịch vụ là khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Dịch vụ này bao gồm mời bác sỹ/điều dưỡng thăm khám, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm…; Chăm sóc mẹ sau sinh và bé, người cao tuổi, hậu phẫu... tại nhà


Dự án có diện tích cây xanh, mặt nước lên tới 359ha, 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, Gym… bao phủ khắp dự án


Về giáo dục, Vinhomes Royal Island quy hoạch tới 7 trường Mầm non, Tiểu học, THCS & liên cấp Vinschool cùng Trường Quốc tế Hàn Quốc


Về vui chơi, giải trí và thư giãn, Vinhomes Royal Island quy tụ TTTM Vincom Mega Mall mô hình Life Design Mall; 2 công viên văn hóa quốc tế là K-Park Hàn Quốc và quảng trường châu Âu; Trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace sức chứa lên tới 3.000 người trong nhà và 2.000 người ngoài trời


Về an ninh an toàn - Vinhomes Royal Island được trang bị hệ thống an ninh đa lớp ứng dụng công nghệ AI hiện đại, có bố trí tàu tuần tra trên sông và dịch vụ quản lý 5 sao đẳng cấp quốc tế, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tối đa cho cư dân

Toàn bộ dự án được chia thành 11 phân khu, bao quanh sân Golf và xen kẽ giữa các hệ thống tiện ích và dịch vụ là: Đảo Vua, Hoàng Gia, Quý Tộc, Golf Land, Đảo Thiên Đường, Miyabi, Komorebi, Hoàng Thành, Tài Lộc, Kinh Đô, Royal Riverside, bao gồm các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse…
 
Top